Sinerji Hukuk Bürosu

Müvekkillerinin faaliyet gösterdiği alanlarda geçerli güncel hukuki prosedürü analiz ederek her bir müvekkilinin menfaatine uygun çeşitli çözüm önerileri sunmakta olup, düzenli raporlama hizmeti ile de sürekli aktif, dinamik ve sonuç odaklı hukuki faaliyet göstermeyi ilke edinmiştir. Öte yandan, danışmalık hizmeti vermekte olduğu ortaklıkları, faaliyet alanları ile ilgili tüm yasal mevzuat değişiklikleri hakkında bilgilendirerek etkin ve güncel çözüm yolları bulmayı hedeflemektedir.

Sadece müvekkillerinin karşılaştıkları hukuki sorunların çözümü yolunda değil; danışmanlık verdiği her alanda doğması muhtemel hukuki sorunların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasında da destek vermeyi amaçlamaktadır.

Büyüyen kadromuz ve günbegün artan müvekkillerimizle her gün daha kıymetli bir sorumluluk taşıdığımızın farkındalığını yitirmeden;  Atatürk ilke ve inkılapları ışığında mesleğe başladığımız ilk günkü gibi; aynı sadakat ve heyecanla sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.

 e-Dosya Takip Sistemi

Hali hazırda anlaşmalı olduğu hukuk bürolarıyla kırkı aşkın ilde faaliyet göstermenin yanı sıra ülke çapında dava ve icra dosyası takip etme yeterliliğine sahip programıyla;

-Müvekkiller adına yapılmış tüm tahsilat işlemleri, ödeme planları, tahsilat kayıtları tutulabilmektedir.

-Müvekkiler adına başlatılan icra takibi ve dava aşamaları müvekkillerimizce eş zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.

Ayrıca İcra takibi öncesi süreçte müvekkillerimize sunduğumuz call center hizmetiyle de çok daha hızlı bir şekilde tahsilat sonucu alınabilmektedir.

Başta finans ve sigorta kuruluşları olmak üzere müvekkillerimize sağladığımız bu hizmet çözüme yönelik, zaman ve masraftan tasarruf eden son derece verimli bir uygulamadır.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 

ŞİRKETLER HUKUKU & SERMAYE PİYASALARI

Yerli yabancı sermayeli şirket kuruluşları .

Yabancı sermaye transferi .

Yatırım teşvikleri .

Ana sözleşme ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması .

Genel kurul ve yönetim kurulu işlemleri .

Tasfiye .

Bürokratik işlemler ve başvurular .

İrtibat büroları ve şube kuruluşları .

Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler .

Sermaye artırımı ya da indirimi .

Menkül kıymetlerin yönetimi ve edinimi .

Portföy yönetimi .

Şirket alım satımı

 

SÖZLEŞME YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Hissedarlık sözleşmesi

Distribütörlük sözleşmesi

Joint ventures

Franchising sözleşmesi

Satım sözleşmesi

Mal alım sözleşmesi

Acenta sözleşmesi

İnşaat sözleşmeleri

Kredi sözleşmeleri

Lisans sözleşmeleri

Sigorta sözleşmeleri

İş Akitleri

Yönetim , Danışmanlık  ve Hizmet Sözleşmesi

Kira sözleşmeleri

 

ÖZELLEŞTİRMELER VE İMTİYAZ DEVİRLERİ

Avukatlarımız, ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan ve serbest piyasa ekonomisi koşullarında Pazar olarak nitelendirilmeye başlanan ve bünyesinde oldukça cazip imkanlar barındıran özelleştirme ve imtiyaz devirleri sektöründe, müvekkillerimizin her türlü hukuki ihtiyacının karşılanması bağlamında geniş oranda bilgi ve tecrübe birikimine sahiptir.

 

BİRLEŞTİRME VE DEVRALMALAR İLE KURUMSAL YENİDEN YAPILANDIRMA

Kurumsal yeniden yapılandırma

Birleşme ve devralma ilgili olarak her türlü hukuki danışmanlık

Bürokratik başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi

Mutabakat esasları veya çerçeve anlaşmaları

Hisse devir ve hissedarlar sözleşmeleri

Kredi anlaşmaları ile mali kuruluşlar ve bağımsız denetçi firmalarla yapılan anlaşmaların müzakereleri

 

BANKACILIK & FİNANS

İdari ve düzenleyici sistem açısından kuruluşlar, bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar

Kiralama ve factoring

Kredi sözleşmeleri

Şirket, mal ve proje finansmanı

Yapısal finans

Uluslar arası ticaret finansmanı

Menkul kıymet faylarının yaratılması ve uygulanması

 

ENERJİ & TELEKONİNİKASYON

Büromuz Türkiye’de hızla değişen enerji ve telekomünikasyon sektörlerini yakından takip etmekte ve bu sektörle ilgili çeşitli konularda ulusal ve uluslar arası şirketleri enerji ve Telekom mevzuatı ile ticaret ve şirketler hukuku yanında çeşitli ihtilaflarında temsil etmektedir. Özellikle enerji yatırımları konusunda ülkemizde benimsenen yap-işlet-devret modeli ve uygulamaları konusunda avukatlarımızın ve danışanlarımızın edindiği uygulamalı ve akademik bilgi birikimi sayesinde bu sektörde faaliyet gösteren firmalara ve devlet kurumlarına geniş ve kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetlerimizin , danışmanlıktan öte geçecek şekilde müvekkillerimiz tarafından talep edilmesi halinde en başından son aşamasına kadar proje yönetimi şeklinde de verilmektedir.

 

DAVA HİZMETLERİ

Sözleşmelerin ve ortakların sona erdirilmesine ilişkin konular

Maddi ve manevi tazminat talepleri

Haksız rekabet

Fikri ve sinai mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflar

Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin ihtilaflar

İş hukuk konularına ilişkin ihtilaflar

Banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ihtilaf

Alacak davaları

İdari ihtilaflar

Vergi ihtilafları

Aile hukuk ihtilafları

 

TAHKİM VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

ICC  tahkim divani

WIPO tahkim divanı

TOBB tahkim divanı

İTO tahkim divanı

 

CEZA HUKUKU VE İNSAN HAKLARI

Büromuzda, ceza hukuku alanında yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların ışığında uygulamanın içinden gelen tecrübeye dayalı olarak müvekkillerimize, geniş kapsamlı bir avukatlık hizmeti verilmektedir.

Bu kapsamda hazırlık soruşturması da dahil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetleri de dikkate alınmak suretiyle, adaletin tesisi için uluslar arası hukuk imkanları da dahil olmak üzere her türlü yasal başvuru yolları ivedilikle ve özenle takip edilmektedir.

 

İDARE HUKUK VE KAMU İHALELERİ

İdari işlemler

İmar sorunları

İhale dosyası  ve teklif hazırlama işlemleri

İhalelere karşı idari başvuru ve dava yolları

İhalele katılmaktan yasaklama işlemlerine karşı korunma yolları

 

GAYRİMENKUL VE  İNŞAAT

Toplu konut projeleri

Kooperatif işlemleri

Tapu sicili kayıltları

Kiralama sözleşmeleri

Türkiye’de yabancı yatırımcıların gayrimenkul edimi

Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş akdi taslaklarının hazırlanması ve müzekkerelerin yapılması

Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli, -iş kazası ve hastalık

Sağlık ve güvenlik ile ilgili konularda, ilgili kanun ve düzenlemelere başvuru ve yorumlama.

 

FİKRİ VE SİNAÎ MÜLKİYET HAKLARI

Telif hakları

Birleşme ve devralmalarla , fikri sinai haklarla ilgili olarak mütalaa verilmesi

Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi

Dava işlemleri

 

VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku ile ilgili konularda müvekkili yönlendirme ve tavsiye yolunda büromuzun ayırt edilebilen bir tecrübesi bulunmaktadır. Bunun dışında , her türlü vergi konularında çıkan ihtilaflarda müvekkilleri idari ve yargı mercileri nezdinde temsil etmekteyiz.

 

SİGORTA HUKUKU

İhtilafların halli,

Poliçe taslaklarının ve belgelerinin hazırlanması

Mülkiyet ,otomobil,sorumluluk,sağlık ve iş görmezlik sigortası

 

ALACAK TAHSİLAT VE TASFİYE İŞLEMLERİ

İcra takipleri

İflas işlemleri

Konkordato işlemleri

 

BİLİŞİM HUKUKU

5651 Sayılı Yasaya Göre İnternete Erişim Ve Engellenmesi

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar

Uluslararası Alanda İnternet Alan Adlarının Korunması

Kişisel Verilerin Özel Hukuk Açısından Korunması

İnternet Aracılığı ile Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması